Wetgeving


Vzw Akindo Werkplaatsen 65 3920 Lommel

arrondissement Hasselt. Indentificatienummer : 14843/2002

Ondernemingsnummer : 0478.071.626

 

1. Doelstelling :

De vzw Akindo organiseert vakanties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren uit gezinnen en instellingen, vanuit de overtuiging dat een zinvolle vrijetijdsbesteding een waardevolle bijdrage biedt tot hun persoonlijke ontwikkeling.

De vzw Akindo telt een 250 tal vrijwilligers. De vzw Akindo kan op jaarbasis een vakantie aanbieden aan een 339 tal kinderen en jongeren.

Tijdens de zomervakantie zijn 6 groepen van een 40 tal kinderen (4 tot 12 jaar), voor 8 dagen te gast in het vakantiehuis Akindo. Ook tijdens de kerstvakantie wordt een week vakantie voor hen georganiseerd.

Tevens vinden er activiteiten plaats voor jongeren, van 13 tot 16 jaar. Deze“ jongerenvakanties “ gaan door tijdens de grote vakantie.

Sinds enkele jaren organiseert de vzw een weekend voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Deze Gezinsvakanties gaan door tijdens de krokusvakantie en in het najaar.


2. Visie bij de aanvang

 

De grondhouding ligt in een mensvisie en steunt op volgende peilers :

* Elke mens is uniek in zijn zijnswijze. Dit gegeven ligt aan de basis van het respectvol opkijken naar kinderen en jongeren.

* In elke mens, zeker in kinderen, is een schat aan mogelijkheden aanwezig om te slagen in het leven en gelukkig te worden.
* Vakantie is een recht voor alle mensen. Kinderen uit gebroken en gekwetste gezinnen zijn hier dikwijls van uitgesloten. Zij hebben meer dan andere kinderen deugd aan gezonde en kindvriendelijke ontspanning.


De naam Akindo drukt deze visie uit. Het “kind” staat centraal in al zijn verschillende facetten. Oorspronkelijk betekent Akindo : Actie voor Kinderen die Onaangepast zijn. “ onaangepast” stond voor sociaal verwaarloosde kinderen. Gelukkig is deze benaming niet meer in gebruik. ( Actie voor kinderen met ongelijke kansen )
achtendertig jaar geleden was Akindo een antwoord op een maatschappelijke behoefte die tot dan weinig aandacht kreeg. Akindo is een pionier in de kinderopvang van kinderen uit kansarme gezinnen. Het kind is op de dag van vandaag nog de spil waarrond alle activiteiten worden opgebouwd

 

3. Speelvisie


Er werd gezocht naar duidelijkheid en nieuwe inzichten om kinderen een tof verblijf in het Vakantiehuis Akindo te geven. We willen dicht bij kinderen komen zodat zij zich goed voelen en echt als kind tot hun recht kunnen komen.
De vaste grond van de speelvisie is een proces dat zich in elke mens afspeelt en dat volgende elementen bevat :

* waarnemen : via de zintuigen komt de omgeving binnen bij mensen

* verwerken : alle gegevens die binnen komen worden verwerkt

* uitdrukken : alle binnengedrongen informatie wil zich uitdrukken

Indien dit proces op een harmonieuze manier doorlopen wordt, komt de persoon tot een nieuwe, rijkere waarneming. De persoon ontwikkeld zich opwaarts, ontdekt kansen en beperkingen, krijgt een duidelijker zelfbeeld, leert omgaan met anderen,……..

Dit proces van waarnemen, verwerken en tot uitdrukking brengen speelt zich bij ieder individu af en bepaalt de groepssfeer en groepsdynamiek.

Dit willen wij realiseren binnen een duidelijke structuur én in een sfeer van geborgenheid en veiligheid.


4. Drijfveer achter de speelvisie


Als je binnentreedt in de leefwereld van de kinderen, vallen er een aantal kenmerken op. Ze leven in een gezin met tekorten dit kan zowel op materieel, sociaal als op affectief vlak zijn. De nestwarmte en zorg die kinderen broodnodig hebben om te groeien moeten zij dikwijls missen. Ondersteuning bij de studie is hun meestal onbekend. Pedagogische begeleiding zoals straffen en belonen zijn vaak onbetrouwbaar.

Dit alles tekent het gedrag van de kinderen : ze kunnen agressief, teruggetrokken, overactief, overgevoelig, afstandelijk, concentratiearm zijn, op seksueel vlak overrijp zijn, een onaangepast taalgebruik hebben, moeilijk in groep leven…. En toch ze zijn kind. Als je door hun buitenste bast kunt kijken, ontdek je kinderen met veel mogelijkheden. Prettige, creatieve, eerlijke, toffe kinderen die zich echt kunnen uitleven in spel.


5. Aard van het vrijwilligerswerk


De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten. Deze taak omvat :

- Pedagogische vrijwilligers : op een eigentijdse creatieve manier instaan voor de begeleiding van de kinderen en jongeren

- Logistieke vrijwilligers: instaan voor de maaltijden, onderhoud van het huis, de was, het vervoer van de kinderen en jongeren

- De meeste activiteiten gaan door tijdens de schoolvakanties

- de vrijwilliger respecteert de visie van Akindo

- de vrijwilliger dient mogelijke aankopen of activiteiten die niet bij de gewone activiteiten behoren te overleggen met de directie

- de vrijwilliger houdt zich aan de afspraken die gelden bij de vzw Akindo


6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid


De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende fout na herhaaldelijke waarschuwingen. Hij/zij handelt te goeder trouw.

De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de verantwoordelijke van de vzw Akindo.


7. Verzekering


Vzw Akindo verzekert de vrijwilliger tegen de volgende risico’s :

- alle ongevallen die gerangschikt worden onder de categorie ‘arbeidsongevallen’ of ‘beroepsziekten’ in het kader van een arbeidsovereenkomst

- burgerlijke aansprakelijkheid


8.  Plicht tot geheimhouding


De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie en is gebonden door een plicht met betrekking tot alle persoonlijke, medische gegevens die hem/haar bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten.


9. Vergoedingen


De diensten worden onbezoldigd verstrekt

De organisatie betaalt de verplaatsingskosten gedeeltelijk terug, indien de vrijwilliger aangesteld wordt als permanentie tijdens een vakantieperiode